4

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van AAAAA-Hosting, gevestigd te Den Haag, Zilverstraat 112a 2544 EL.

1.0 Definities
1.1 Account: de klantennaam waarmee KLANT toegang krijgt tot het systeem van       AAAAA-Hosting.
1.2 Bandbreedte: de hoeveelheid bits die per tijdseenheid door een verbinding heen kunnen.
1.3 Dataverkeer: alle verkeer wat door de website of server van KLANT gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand, met uitsluiting van het verkeer voor de backup, uitgedrukt in Mb of Gb.
1.4 Dienst: de specifieke dienst die AAAAA-Hosting met KLANT overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst.
1.5 E-mail adres: een op naam van KLANT gestelde adrescode, voor het uitwisselen van elektronische berichten via het internet.
1.6 Hardware: computer- en aanverwante apparatuur.
1.7 Hosting: het plaatsen en onderhouden van data op een server.
1.8 Log-in procedure: de procedure voorgeschreven door AAAAA-Hosting teneinde KLANT in staat te stellen toegang te verkrijgen tot het systeem en het internet.
1.9 Modulen: onderdelen die in een website geplaatst worden. Modulen bestaan uit een combinatie van programmataal (scripts), databases en normale website pagina's.
1.10 Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
1.11 Netwerk: de overdrachtsapparatuur en, waar van toepassing, de routeringsapparatuur en andere technische middelen die de overdracht mogelijk maken van signalen tussen Aansluitpunten via kabels, radiogolven, optische middelen of andere elektromagnetische middelen en voor zover deze onder controle staan van AAAAA-Hosting.
1.12 Overeenkomst: de overeenkomst tussen AAAAA-Hosting en KLANT op grond waarvan AAAAA-Hosting een Dienst (op)levert.
1.13 Server: computer die aan het internet gekoppeld is en wordt gebruikt voor uitwisseling en opslag van data.
1.14 Service Level: Dit is een vooraf afgesproken mate van ondersteuning waarbij AAAAA-Hosting gebonden is aan een dienstenpakket die gespecificeerd is in de overeenkomst.
1.15 Schijfruimte: hoeveelheid ruimte op op de server van AAAAA-Hosting waar KLANT haar data kan plaatsen, uitgedrukt in Mb of Gb.
1.16 Systeem: computer- en aanverwante apparatuur waarmee AAAAA-Hosting aan KLANT toegang tot het internet en hosting diensten verleent.
1.17 Verbruik: de hoeveelheid dataverkeer en/of bandbreedte die KLANT gebruikt over de periode van 1 maand.
1.18 Website: een of meerdere geïntegreerde internetpagina's, voorafgegaan door een homepage.

2.0 Algemeen
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij AAAAA-Hosting goederen en/of diensten van welke aard ook levert aan een derde - hierna te noemen KLANT, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze overeenkomsten zijn omschreven. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
2.2 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van KLANT wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Op het moment van totstandkoming van de overeenkomst wordt KLANT geacht te hebben ingestemd met de uitsluitende toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Hetzelfde geldt voor de door de opdrachtgever verstrekte nadere opdrachten, zowel mondeling, telefonisch, per fax, per email of op enige andere wijze verstrekt aan AAAAA-Hosting, zodat een schriftelijke bevestiging door AAAAA-Hosting niet (alsnog) noodzakelijk is.
2.3 Afwijkende voorwaarden en bedingen gelden slechts, indien en voorzover die door AAAAA-Hosting uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.4 Alle door AAAAA-Hosting gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eerst door schriftelijke aanvaarding door AAAAA-Hosting komt een overeenkomst tot stand. Een door AAAAA-Hosting gezonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke aanvaarding. AAAAA-Hosting heeft het recht een aspirant KLANT om haar moverende redenen te weigeren.
2.5 De vertegenwoordiger die namens een rechtspersoon een overeenkomst wenst af te sluiten, dient op verzoek van AAAAA-Hosting zijn bevoegdheid ter zake aan te tonen. Een domeinnaamhouder gerechtigd zijn administratief contactpersoon (admin-c) voor het opheffen, muteren of verhuizen van een domeinnaam. Deze administratief contactpersoon vertegenwoordigt dan de houder. De houder zorgt er zelfstandig voor dat gedurende de looptijd van het abonnement de administratief contactpersoon juist is vermeld.
2.6 Transacties worden slechts afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijzen zijn in Euro (€) en inclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
2.7 AAAAA-Hosting laat een deel van haar diensten behartigen door derden. AAAAA-Hosting aanvaard geen aanspraken op geleverde diensten die derden leveren.
2.8 KLANT geeft bij deze toestemming aan AAAAA-Hosting zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van AAAAA-Hosting welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie is slechts toegankelijk voor AAAAA-Hosting en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij AAAAA-Hosting hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is. KLANT stelt AAAAA-Hosting zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens.


3.0 Levering
3.1 Onder levering wordt hierna verstaan het plaatsen van de website op het Internet, het aansluiten voor het gebruik van de Internet aansluiting en/of de computerapparatuur en/of het ten uitvoer brengen van andere diensten of de overdracht van producten.
3.2 Levertijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven. Overschrijding van de levertijd kan KLANT nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of annulering van de opdracht.
3.3 In geval door omstandigheden, ook indien deze haar oorzaak bij AAAAA-Hosting vinden, AAAAA-Hosting tijdelijk of blijvend verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft AAAAA-Hosting het recht ter hare keuze die overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren of uit te laten voeren. AAAAA-Hosting stelt van een dergelijk besluit KLANT in kennis.
3.4 Klachten omtrent de uitvoering van de overeenkomst, het functioneren van het systeem of de werking van de website moeten schriftelijk worden doorgegeven. Deze klachten worden regelmatig geïnventariseerd, waarop actie wordt ondernomen ter verbetering van de situatie. AAAAA-Hosting is niet gehouden klachten per e-mail persoonlijk te beantwoorden. Op schriftelijk en per aangetekende post verzonden klachten wordt wel persoonlijk gereageerd.
3.5 KLANT dient AAAAA-Hosting in de gelegenheid te stellen de klachten te onderzoeken en te corrigeren. Bij gebreke van stipte inachtneming van het bepaalde in het voorgaande artikel vervalt iedere aanspraak van KLANT.
3.6 Klachten laten de betalingsplicht van KLANT onverlet.

4.0 Betaling
4.1 Alle betalingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4.2 Facturen kunnen uitsluitend bevrijdend worden voldaan aan AAAAA-Hosting.
4.3 In geval van betaling later dan veertien (14) dagen is KLANT zonder sommatie of ingebreke stelling in verzuim en is over het gehele bedrag twee (2) procent rente per maand verschuldigd
4.4 In geval van niet tijdige betaling is AAAAA-Hosting gerechtigd zonder aankondiging of mededeling KLANT af te sluiten van het systeem en/of de website van het Internet af te halen, tot dat alle facturen betaald zijn.
4.5 In geval van niet tijdige betaling zal AAAAA-Hosting de daardoor veroorzaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van KLANT mogen vorderen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op vijftien (15) procent van het te vorderen bedrag, met een minimum van €125,00. AAAAA-Hosting is niet gehouden aan te tonen, dat deze kosten inderdaad zijn gemaakt.
4.6 AAAAA-Hosting is gerechtigd de domeinnaam van de klant vrij te geven ( afmelden bij de sidn ) indien geen betaling binnen 30 dagen na factuur datum heeft plaatsgevonden, dit zonder verdere kennisgeving.
4.7 AAAAA-Hosting is gerechtigd haar vorderingen op haar KLANT te verrekenen met de schulden die AAAAA-Hosting aan die KLANT heeft, zelfs indien de vorderingen op die KLANT niet opeisbaar zijn.
4.8 AAAAA-Hosting is gerechtigd de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat deze ingaan op de meest geëigende wijze aan KLANT bekend gemaakt. AAAAA-Hosting is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat zij van kracht worden bekendgemaakt in de nieuwspagina’s van de website van AAAAA-Hosting. KLANT die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, in afwijking van deze voorwaarden, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen

5.0 Server belasting
5.1 Een website mag niet meer dan 5 % server belasting opleveren.

6.0 Niet gebruikelijk gebruik.
6.1 Het is niet toegestaan systemen c.q. softwaren of programma's uit te testen op onze servers.

7.0 Serverhosting
7.1 AAAAA-Hosting plaatst in haar kasten servers die zij zelf beheert en/of verhuurt aan klanten. Naast de huur van de ruimte en de server kan KLANT tevens een Service Level afnemen.
7.2 Ongeacht het Service Level blijft KLANT ten alle tijden verantwoordelijk voor het functioneren van de server.
7.3 AAAAA-Hosting is niet aansprakelijk voor apparatuur van KLANT. Hieronder vallen onder andere hardware, software, data en/of applicaties.
7.4 Indien KLANT haar eigen apparatuur bij AAAAA-Hosting wil plaatsen of verwijderen zal zij dat 2 werkdagen vooraf schriftelijk melden. AAAAA-Hosting kan KLANT de toegang tot haar eigen apparatuur ontzeggen indien zij niet aan haar lopende en/of toekomstige verplichtingen, voortvloeiend uit de serverhosting overeenkomst tussen AAAAA-Hosting en KLANT, voldoet.
7.5 KLANT zal op aanwijzing van AAAAA-Hosting haar apparatuur in de kasten plaatsen. Indien KLANT niet volledig de overeengekomen kastruimte gebruikt, kan AAAAA-Hosting deze ruimte tijdelijk in gebruik nemen. AAAAA-Hosting zal op verzoek van KLANT deze ruimte binnen 2 werkdagen vrijmaken, zodat KLANT haar apparatuur kan plaatsen.

8.0 Adult
8.1 Adult evenals mp3 en download sites zijn niet toegestaan.

9.0 Gebruik
9.1 AAAAA-Hosting laat de Internet aansluitingen verzorgen door derden. Websites worden op haar eigen webservers geplaatst. Servers worden in gehuurde ruimten ondergebracht.
9.2 KLANT is gerechtigd om, tijdens de reguliere openingsuren, voor ondersteuning gebruik te maken van de helpdesk.
9.3 KLANT draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het systeem mogelijk te maken.
9.4 KLANT is gebonden aan de hoeveelheid schrijfruimte zoals beschreven in de overeenkomst. KLANT is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij overschrijding is AAAAA-Hosting bevoegd (bestands) informatie te verwijderen zonder dat hier enige aansprakelijkheid ten aanzien van AAAAA-Hosting uit voortvloeit.
9.5 KLANT onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is de klant verboden processen of programma's -al dan niet via het systeem- op te starten waarvan KLANT weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks AAAAA-Hosting, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Het is KLANT slechts toegestaan processen of programma's op te starten indien er een directe, door AAAAA-Hosting tot stand gebrachte of uitdrukkelijk geautoriseerde verbinding met het systeem bestaat.
9.6 Het is niet toegestaan de verbinding met AAAAA-Hosting, het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor strafbare gedragingen, handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen: spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud; het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden; het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie; sexuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen; hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet.
9.7 Indien AAAAA-Hosting de mening is toegedaan dat KLANT zich aan enige gedraging zoals in het vorige lid bedoeld schuldig maakt, dan wordt KLANT van het systeem afgesloten zonder restitutie van vooruitbetaalde gebruiksvergoeding, en wordt de overeenkomst ontbonden. AAAAA-Hosting behoudt zich het recht voor om de eventuele schade die in verband hiermee is geleden op de betreffende KLANT te verhalen.
9.8 Het is KLANT niet toegestaan zijn of haar account of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij AAAAA-Hosting hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven.
9.9 De medewerkers van en namens AAAAA-Hosting nemen geen kennis van persoonlijke elektronische mail van KLANT en volgen evenmin zijn verrichtingen binnen AAAAA-Hosting en andere systemen op Internet, tenzij er bij AAAAA-Hosting een sterk vermoeden bestaat dat KLANT vanaf AAAAA-Hosting pogingen onderneemt om andere computers te hacken of de diensten AAAAA-Hosting gebruikt voor andere strafbare of anderszins onrechtmatige strafbare gedragingen.

10.0 Toegang
10.1 AAAAA-Hosting is gerechtigd de toegang voor KLANT tot de website en/of haar e-mail en/of internet toegang en/of server tijdelijk te blokkeren en/of te beperken indien KLANT een verplichting jegens AAAAA-Hosting niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt, dan wel indien hij/zij in strijd handelt met de onderhavige voorwaarden.
10.2 Tot het opheffen van de blokkering of de beperking wordt overgegaan indien KLANT binnen een door AAAAA-Hosting gestelde termijn aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
10.3 AAAAA-Hosting is gerechtigd KLANT de toegang tot AAAAA-Hosting te ontzeggen en/of te beperken indien KLANT in een kalendermaand de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer overschrijdt. De blokkering en/of beperking wordt eerst opgeheven op het moment dat KLANT ten genoegen van AAAAA-Hosting heeft aangetoond dat hij zijn betalingsverplichting nakomt dan wel zal nakomen.
10.4 AAAAA-Hosting behoudt zich het recht voor om bij extreem dataverkeer beperkende maatregelen te nemen.
10.5 AAAAA-Hosting is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de in dit artikel genoemde blokkering en/of beperking. Blokkering of beperking van de toegang laten de betalingsplicht van KLANT onverlet.
10.6 Bij het het opheffen van de blokkering is KLANT €150,00 verschuldigd.

11.0 Domeinnamen
11.1 AAAAA-Hosting verzorgt in opdracht van KLANT tegen betaling van een vergoeding de registratie van domeinen bij de Stichting Internet Domeinregistratie en/of Internic en/of andere domeinregistratie instellingen. De keuze van de domeinnaam is voor rekening en risico van KLANT. AAAAA-Hosting aanvaardt ter zake van keuze en gebruik van de domeinnaam geen enkele aansprakelijkheid.
11.2 Domeinnamen kunnen enkel geregistreerd worden indien deze nog beschikbaar zijn en KLANT recht heeft op het gebruik ervan.
11.3 Mocht KLANT het recht op het gebruik van de domeinnaam ontzegd worden door het bevoegde orgaan, dan is AAAAA-Hosting in geen geval aansprakelijk voor de directe en indirecte gevolgen hiervan. Noch zal AAAAA-Hosting stappen hoeven ondernemen om het recht op dit gebruik van de domeinnaam te herstellen.

12.0 Beheer
12.1 AAAAA-Hosting is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door AAAAA-Hosting te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van KLANT jegens AAAAA-Hosting ontstaat
12.2 AAAAA-Hosting is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de inbelnummers, in de log-in procedure, in het account en in de e-mail adressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van KLANT jegens AAAAA-Hosting ontstaat. AAAAA-Hosting zal in een dergelijk geval KLANT zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.
12.3 AAAAA-Hosting draagt zorg voor de beschikbaarheid van de AAAAA-Hosting systemen, waarbij zij zich er tot het uiterste toe inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. AAAAA-Hosting is echter niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van de AAAAA-Hosting systemen als gevolg van redelijkerwijs voor haar niet voorzienbare omstandigheden. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in de verbinding met het Internet, storingen in het telefoonnet, storingen bij derden, volledige bezetting van de inbellijnen van derden, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van AAAAA-Hosting liggen. AAAAA-Hosting is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van AAAAA-Hosting ten gevolge van het redelijkerwijs benodigde onderhoud aan de AAAAA-Hosting systemen door of vanwege AAAAA-Hosting.

13.0 Aansprakelijkheid
13.1 KLANT is aansprakelijk voor alle schade die AAAAA-Hosting mocht lijden ten gevolge van een handelen of nalaten van KLANT in strijd met de verplichtingen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden.
13.2 KLANT is aansprakelijk voor alle schade die AAAAA-Hosting mocht lijden ten gevolge van het onrechtmatig en/of onjuist gebruik van enige dienst van AAAAA-Hosting. Voor elke dag dat KLANT in overtreding is, verbeurt hij ten gunste van AAAAA-Hosting een dadelijk opeisbare boete van €100,00 voor iedere overtreding of voor iedere dag, dat de overtreding voortduurt, zulks naar keuze van AAAAA-Hosting.
13.3 KLANT vrijwaart AAAAA-Hosting voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze mocht ontstaan door het gebruik door of vanwege KLANT van de diensten van AAAAA-Hosting.
13.4 AAAAA-Hosting is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die worden opgeslagen.
13.5 AAAAA-Hosting aanvaardt generlei aansprakelijkheid terzake van schade van welke aard ook, die als gevolg van, niet tijdige of onjuiste plaatsing en/ of toegankelijkheid van websites ontstaat.
13.6 Voor zover AAAAA-Hosting aansprakelijk mocht zijn voor enige schade is haar aansprakelijkheid altijd beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar.

14.0 Duur
14.1 Een overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden, tenzij er schriftelijk een andere periode is overeengekomen. De overeenkomst wordt ieder jaar automatisch en stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd.
14.2 De opzegtermijn van de overeenkomst bedraagt twee (2) kalendermaanden, met dien verstande dat KLANT de overeenkomst alleen per de eerste van een maand kan opzeggen. Opzegging is enkel mogelijk aan het einde van de periode gesteld in deze voorwaarden. Opzegging is alleen mogelijk schriftelijk en zal door ons binnen 7 dagen schriftelijk worden bevestigd. Indien deze bevestiging van onze zijde niet is ontvangen, heeft uw schrijven ons niet bereikt en dient u deze aangetekend aan ons opnieuw te zenden.


15.0 Ontbinding
15.1 Indien KLANT niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met AAAAA-Hosting gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het naar het oordeel van AAAAA-Hosting aan ernstige twijfel onderhevig is of KLANT in staat is aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens AAAAA-Hosting te voldoen, is AAAAA-Hosting gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen AAAAA-Hosting dienst(en) op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat AAAAA-Hosting tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan AAAAA-Hosting verder toekomende rechten. Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet.
15.2 AAAAA-Hosting is bevoegd zondere nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden en de AAAAA-Hosting diensten te staken indien KLANT: aan AAAAA-Hosting valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven; nagelaten heeft juiste gegevens of wijzigingen door te geven; de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan; in strijd handelt met deze voorwaarden; KLANT in staat van faillissement is verklaard of zelf een aanvraag tot faillietverklaring heeft ingediend; KLANT surséance van betaling heeft aangevraagd; KLANT onder curatele of bewind is gesteld of is ontbonden; in geval van liquidatie van KLANT alsmede indien ten laste van KLANT enig executoriaal beslag wordt gelegd.
15.3 AAAAA-Hosting behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder opgave van reden, maar met restitutie van de ongebruikte verbruiksvergoeding, per direct te ontbinden, indien KLANT zich schuldig maakt aan wangedrag, zulks ter beoordeling van AAAAA-Hosting.

16.0 Overmacht
16.1 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan AAAAA-Hosting niet in staat is haar verplichtingen jegens KLANT na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken
16.2 AAAAA-Hosting heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat AAAAA-Hosting haar verbintenis had moeten nakomen
16.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van AAAAA-Hosting opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door AAAAA-Hosting niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) weken is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat

17.0 Geschillen
17.1 Op alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
17.2 Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet.
17.3 Alle geschillen die uit met AAAAA-Hosting gesloten overeenkomsten voortvloeien, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Den Haag.

18.0 Werking
18.1 AAAAA-Hosting is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking op de website van kracht.
18.2 In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden of Annexen, geldt de volgende rangorde: de Overeenkomst, de Annexen, de Algemene Voorwaarden.
18.3 Deze voorwaarden doen alle voorgaande exemplaren vervallen.


© Copyright AAAAA-Hosting

<< terug